Obchodné podmienky

1.) Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Daniela Dulgerová, IČO: 47564172, DIČ: 1040969391 zapísaná v ŽR vedenom na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-18237 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetových stránkach kraslicedaniela.sk .Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.2. Orgán vykonávajúci dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 97401 Banská Bystrica. Tel.:048/4124969, email:bb@soi.sk.

1.3. Predávajúci zverejňuje zoznam svojich vlastných produktov a umožňuje kupujúcemu výrobky objednávať prostredníctvom e-shopu. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope kraslicedaniela.sk. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Nie sme platcami DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia. Náklady na dopravu sa účtujú podľa druhu dopravy zvolenej kupujúcim.

2.) Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Výrobky, ktoré sú uvedené v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode Ako nakupovať. Zaslaním objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje svoj záujem nakúpiť predmetný produkt. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi doručený informačný e-mail s potvrdením o prijatí objednávky ktorý obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru údaje o cene a spôsobe doručenia tovaru. Týmto obojstranným potvrdením zároveň vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim.

3.) Stornovanie objednávky

3.1. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov tak ako je popísané v článku 5 tohto dokumentu. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky dokiaľ nie je objednávka odoslaná kupujúcemu. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku telefonicky, bude predávajúci požadovať potvrdenie úmyslu kupujúceho stornovať objednávku overiť e-mailom. Je potrebné, aby kupujúci v oznámení o zrušení objednávky uviedol údaje, podľa ktorých možno jednoznačne identifikovať jeho objednávku ako sú napríklad meno, e-mail, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. V prípade storna objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu momentálneho nedostatku niektorých surovín alebo komponentov nie je možné objednaný produkt vyrobiť, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.3. V prípade, že objednávka už bola odoslaná kupujúcemu, riadi sa postup pri stornovaní objednávky podľa článku 5 tohto dokumentu - Odstúpenie od zmluvy. 

4.) Doprava a platba

4.1. Ak sa nedohodlo inak, tovar bude kupujúcemu dodaný najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. V prípade, že sa tovar doručuje mimo územia SR, je dodacia doba 14 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. V prípade, že si kupujúci zvolil spôsob platby "Bankovým prevodom", začína dodacia doba plynúť až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie.

4.3. Pri doručení zásielky Slovenskou poštou sa kupujúcemu odporúča skontrolovať si zásielku - jej prípadné poškodenie, celistvosť a neporušenosť obalu. V prípade, že zásielka bude zjavne poškodená, odporúčame zásielku neprevziať a riešiť záležitosť priamo s doručovateľom. V prípade, že kupujúci zásielku aj napriek zjavnému poškodeniu preberie, odporúčame, aby si nárok na náhradu škody za prípadné poškodenie zásielky uplatňoval u prepravcu (Slovenská pošta). Cenník dopravy si môžete prezrieť tu.

4.4. Rovnako sa kupujúcemu odporúča ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.3.), odporúča sa kupujúcemu túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu, ktorý navrhne ďalší postup riešenia vzniknutej situácie.

4.5. Spôsoby platby:
       Pri doručení - dobierka - platí sa na pošte alebo poštovému doručovateľovi pri prevzatí zásielky.
       Bankovým prevodom - platí sa vopred prevodom na bankový účet. Tovar sa odosiela až po poukázaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
       PayPal - platba pomocou platobného portálu PayPal. Vyžaduje aby kupujúci mal vytvorený účet na tomto portáli.

5.) Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na trvanlivom nosiči (e-mail, list, CD a pod.). Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné uviesť údaje podľa ktorých možno danú objednávku jednoznačne identifikovať ako sú napríklad meno a priezvisko kupujúceho, prípadne číslo objednávky a pod. Kupujúci môže na vyjadrenie svojho úmyslu odstúpiť od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať  tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

5.3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša iba náklady na vrátenie tovaru  predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu celú sumu zaplatenú za tovar vrátane poštovného, ktorú kupujúci uhradil. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady ak si kupujúci zvolil iný druh dopravy ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ktorý pre daný druh tovaru ponúkame.  V prípade, že sú tovarom kraslice, odporúčame použiť ako najlacnejším vhodný spôsobom dopravy balík II. triedy na poštu s označením "Krehké". Kupujúci neposiela  tovar napäť predávajúcemu na dobierku.  

5.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

5.5. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použil pri platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby uvedené v odseku 5.3  pred tým ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu podľa toho, čo nastane skôr, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.7. Predávajúci nedodáva tovar ani služby ktorého povaha, trvanlivosť či iné okolnosti by znemožňovali odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy jedine v tom prípade, ak mu bol tovar vyrobený na mieru, alebo podľa jeho osobitných požiadaviek a z tohto dôvodu tovar nie je možné použiť u iného zákazníka.

6.) Záručná doba a reklamácie

Podmienky záruky upravuje § 620 Občianskeho zákonníka. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov a plynie od momentu prevzatia tovaru kupujúcim alebo oprávnenou osobou. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia tovaru spôsobené neprimeraným či nevhodným používaním produktov kupujúcim. Detailné informácie o záručnej dobe a reklamovaní tovaru si môžete prečítať v Reklamačnom poriadku

7.) Spracovanie osobných údajov

7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči nemu, a to pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, evidencie zákazníka a evidencie jeho objednávok.  

7.2. Predávajúci nepoužíva osobné údaje na marketingové a reklamné účely, ani na účely spotrebiteľských súťaží. Kupujúci môže v prípade záujmu využiť možnosť nákupu bez registrácie do systému - ako hosť. V takom prípade budú jeho osobné údaje použité ako v bode 7.1 s výnimkou záznamu v evidencii zákazníka

7.3 Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

7.4. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, IČO, DIČ.

7.5 Kupujúci odoslaním objednávky zároveň berie na vedomie, že v zmysle §13 písm.b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, budú jeho osobné údaje spracované v rozsahu špecifikovanom v bode 7.1 na účely vybavenia objednávky a doručenia tovaru. Predávajúci zároveň poskytne osobné údajov kupujúceho príjemcovi osobných údajov (Slovenská pošta, a. s.) v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru. 

7.6 Podrobné informácie o ochrane osobných údajov môžete získať v dokumente Ochrana osobných údajov.

8.) Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetových stránkach kraslicedaniela.sk . Kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

8.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom a ktoré nie sú výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. 

8.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu sa s nimi oboznámil.

8.5. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim možno riešiť aj pomocou alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na    internetových stránkach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

8.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať spolu s príslušnými obchodnými podmienkami najmenej po dobu 2 rokov. Takto archivovaná kúpna zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

Kontakt:

    Daniela Dulgerová
    IČO : 47564172
    DIČ: 1040969391
    číslo účtu VÚB: SK83 0200 0000 0032 1082 7851
    J. Straku 12
    96901 Banská Štiavnica
    tel.: 0908553595
    email : info@kraslicedaniela.sk
    zapísaná v ŽR vedenom na Okresnom úrade Žiar nad Hronom,
    číslo živnostenského registra: 680-18237 


Orgán vykonávajúci dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 97401 Banská Bystrica. Tel.:048/4124969, email:bb@soi.sk.

 

Obchodné podmienky platné do 25.05.2018 si môžete stiahnuť tu.
Obchodné podmienky platné do 11.03.2018 si môžete stiahnuť tu.
Obchodné podmienky platné do 26.10.2017 si môžete stiahnuť tu.