Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

1.) Identifikačné údaje prevádzkovateľa a základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov je Daniela Dulgerová, IČO: 47564172, DIČ: 1040969391 zapísaná v ŽR vedenom na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-18237 (ďalej len "prevádzkovateľ"). 

1.2 Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa produkty (ďalej len "dotknutá osoba")

2.) Účel spracovania osobných údajov

2.1. V prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na komunikáciu s kupujúcim.

2.2. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou - podnikateľom, prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na komunikáciu s kupujúcim.

2.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom nákupu v eshope, dodania tovaru, komunikácie s kupujúcim a vybavovania prípadných reklamácií.

2.4 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v prípade nákupu v eshope, dodania tovaru zákazníkovi a nevyhnutnej komunikácie so zákazníkom je §13 písm.b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie GDPR). 

2.5. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre potreby reklamácie tovaru je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. 

2.6. Registrácia v eshope. Prevádzkovateľ poskytuje možnosť registrácie v eshope za účelom zvýšenia zákazníckeho komfortu pri opakovaných nákupoch v eshope. Registrácia v eshope nie je povinná, ani nie je podmienkou pre vykonanie nákupu. Kupujúci môže v prípade záujmu využiť možnosť nákupu bez registrácie do systému - ako hosť.

2.7 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v prípade registrácie v eshope je §13 písm.b) zákona č. 18/2018 Z. z. a článok 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia GDPR. 

2.8 Príjemcom osobných údajov je Slovenská pošta, a.s., sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124. Prevádzkovateľ poskytuje údaje príjemcovi výhradne v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru. Osobné údaje sa poskytujú príjemcovi elektronickou neautomatizovanou formou alebo písomne.

3.) Doba uchovávania osobných udajov

3.1 Prevádzkovateľ uchováva daňové doklady pre potreby daňového úradu za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov po dobu 10 rokov. Tieto údaje môžu byť spracované či poskytnuté správnym orgánom v prípade kontroly, správneho konania, či súdneho konania. 

3.2 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 2 roky od uplynutia záručnej lehoty na produkty. Tieto osobné údaje môžu byť spracované či poskytnuté orgánom štátnej správy či súdom, prípadne polícii za účelom dokazovania, riešenia súdnych sporov, prípadne za účelom účinnej obhajoby prevádzkovateľa.

3.3 Po uplynutí doby uvedenej v článkoch 3.1 a 3.2 budú osobné údaje uložené v papierovej forme skartované. Osobné údaje vedené v elektronickej forme budú vymazané alebo anonymizované.   

4.) Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (email, list) má právo na:

4.1 Prístup k osobným údajom. V prípade registrácie v našom eshope, si môžete osobné údaje skontrolovať po prihlásení v zákazníckej sekcii.

4.2 Opravu osobných údajov. Opravu osobných údajov si môžete urobiť sami po prihlásení v zákazníckej sekcii. V prípade záujmu nás tiež môžete kontaktovať písomnou formou (email, list) a opravu vašich osobných údajov vykonáme za vás.

4.3 Vymazanie osobných údajov. Ak ste sa registrovali v našom eshope, vaše údaje v zákazníckej sekcii vymažeme po zaslaní písomnej žiadosti (email, list). Vaše údaje v už zrealizovaných alebo práve prebiehajúcich objednávkach môžu byť vymazané až po uplynutí doby uvedenej v bode článku 3 tohto dokumentu. 

4.4 Obmedzenie spracovania osobných údajov vo všetkých zákonných dôvodoch podľa  §24 zákona č. 18/2018 Z. z.

4.5 Prenos osobných údajov. Prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti (email, list) poskytne osobné údaje dotknutej osobe v strojovo spracovateľnej forme (xml).

4.6 V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že bolo z jej osobnými údajmi nakladané protiprávne, má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

4.7 Namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že bolo z jej osobnými údajmi nakladané protiprávne. Prevádzkovateľ rozhodne o námietke bezodkladne a informuje dotknutú osobu o riešení písomnou formou (email, list). V prípade, že dotknutá osoba nie je spokojná s riešením námietky, má právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

4.8 Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak bolo spracovávanie osobných údajov realizované na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov.

  

Tento dokument nadobúda účinnosť dňom 25.05. 2018

Dokument o ochrane osobných údajov platný do 25.5.2018 si môžete stiahnuť tu.