Obchodné podmienky

1.) Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Daniela Dulgerová, IČO: 47564172, DIČ: 1040969391 zapísaná v ŽR vedenom Okresný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-18237 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetových stránkach kraslicedaniela.sk .Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.

1.2. Nákup tovaru na internetových stránkach kraslicedaniela.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania týchto obchodných podmienok.

1.3. Predávajúci zverejňuje zoznam svojich vlastných produktov a umožňuje zákazníkovi výrobky objednávať prostredníctvom e-shopu. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Nie sme platcami DPH. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2.) Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Výrobky, ktoré sú uvedené v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Zaslaním objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje svoj záujem nakúpiť predmetný produkt. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi doručený informačný e-mail s potvrdením o prijatí objednávky. Týmto obojstranným potvrdením zároveň vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim.

3.) Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky, kým nie je objednávka odoslaná kupujúcemu.

3.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu momentálneho nedostatku niektorých surovín alebo komponentov nie je možné objednaný produkt vyrobiť, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.) Dodanie tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar odoslať najneskôr do 2 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu.

4.2. Pri doručení zásielky Slovenskou poštou je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie, celistvosť a neporušenosť obalu. Nárok na náhradu za prípadné poškodenie zásielky si kupujúci môže uplatňovať u prepravcu (Slovenská pošta).

4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru.
V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotného balíka), kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámi predávajúcemu.

5.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

5.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou (e-mail). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, objednávacie číslo, názov tovaru a číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený a riadne zabalený tovar.

5.3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy celú sumu zaplatenú za tovar, ktorú spotrebiteľ uhradil. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.

6.) Záručná doba a reklamácie

Podmienky záruky upravuje § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia tovaru spôsobené neprimeraným či nevhodným používaním produktov kupujúcim.

7.) Spracovanie osobných údajov

7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči nemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

7.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

7.3. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu špecifikovanom v bode 7.2.

8.) Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetových stránkach kraslicedaniela.sk .

8.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom a ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení ako aj súvisiacimi predpismi.

8.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Kontakt:

Daniela Dulgerová - kreatívna tvorba
IČO : 47564172
DIČ: 1040969391
J. Straku 12
96901 Banská Štiavnica
tel.: 0908553595
email : info@kraslicedaniela.sk